Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (48)
Năm xuất bản: 2020
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

BÙI QUANG THANH – Việc xây dựng hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay

3

TRƯƠNG QUỐC BÌNH – Nhận diện hệ giá trị mỹ thuật truyền thống trong tiến trình lịch sử Việt Nam

9

VƯƠNG XUÂN TỈNH – Cơm ở Việt Nam: từ dinh dưỡng đến chức năng xã hội và văn hóa

15

TRẦN NGỌC KHÁNH – Công nghiệp văn hóa trong quá trình đô thị hóa

27

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG – Tiếp nhận Cách mạng công nghiệp 4.0: cần có cơ chế phù hợp cho ngành nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

36

NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH – Sự gặp gỡ Đông Tây trong ẩm thực Huế dưới triều Nguyễn

45

BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG – Tính bản địa trong bối cảnh hội nhập, qua lễ vật dâng cúng tại lễ hội Bà Chúa Xứ núi Sam

53

NGUYỄN THĂNG LONG – Văn hóa dân gian làng ven biển Thừa Thiên Huế: nhìn từ tín ngưỡng thờ cúng cá Ông

59

ĐỔNG THÀNH DANH – Những nhận thức mới về một số di sản của người Chăm Ninh Thuận

67

NGUYỄN VĂN LƯỢM – Giá trị văn hóa của trò diễn ghe ngo của người Khơ Me Nam Bộ

 

74

ĐỌC SÁCH

 

Tọa đàm về bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam 

80

TƯ LIỆU THÔNG TIN

 

ROSSING, CAMILLA – Trang phục truyền thống

85

 

 Nội dung đính kèm:
<< Kéo sang hai bên để xem đầy đủ thông tin >>