Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 4 (68)

Năm xuất bản: 2023
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

MỤC LỤC

Số 4 (68) - 2023

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

TỪ THỊ LOAN: Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị quốc gia

3

KIỀU TRUNG SƠN: Nghiên cứu hát ru: vấn đề tiếp cận và phương pháp luận Ethnomusicology

12

LƯU TUẤN ANH: Địa phương với việc khai thác công nghiệp văn hóa trong phát triển công nghiệp du lịch ở Việt Nam

22

NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH

 

NGÔ VĂN DOANH: Về nhóm tượng Visnu “Kiểu Phù Nam” trong nghệ thuật Chămpa

32

LÊ ĐÌNH HÙNG: Chùa Thánh Duyên một dấu ấn văn hóa kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của xứ Huế dưới triều Nguyễn

42

ĐẶNG THỊ DIỆU TRANG: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và nhận thức của cộng đồng qua giao tiếp trên mạng xã hội

51

NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN: Thực hành nghi lễ thờ Mẫu Tam - Tứ phủ: Tính thích ứng và sự biểu đạt dưới góc nhìn đa chủ thể

61

LÊ THỌ QUỐC - NGUYỄN PHƯỚC BẢO ĐÀN: Phát huy giá trị di sản tư liệu mộc bản chùa Thiên Mụ

72

NGUYỄN CẨM LY: Đặc điểm thiết kế đồ họa bao bì gạo giai đoạn 2013-2023 ở Việt Nam

78

NGUYỄN HỮU VINH: Xu hướng chiết trung trong nghệ thuật trang trí nội thất một số khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

94

 Nội dung đính kèm: