Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 1 (71)

Năm xuất bản: 2024
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

MỤC LỤC

No 1 (71) - 2024

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

VÕ VĂN THẮNG - NGUYỄN TRUNG HIẾU: Hệ giá trị con người Việt Nam: nhìn từ hoạt động tương trợ xã hội của người dân đồng bằng sông Cửu Long

3

LÊ ANH TUẤN: “Mạng lưới di sản tương đồng” - sự đa dạng của biểu đạt văn hóa trong thời kỳ Cách mạng 4.0 và chuyển đổi số: nhìn từ mạng lưới di sản ở miền Trung

18

NGUYỄN HUY PHÒNG

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

31

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM: Lễ hội đình Trà Cổ và các chiều kết nối

45

LÊ THỊ HỒNG QUYÊN: Văn hóa ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ

 lý thuyết sinh thái học văn hóa

55

NGUYỄN THỊ THANH: Kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hóa tại một số điểm du lịch ở châu Á

63

ZHU SI (CHU TƯ): Tín ngưỡng Ma Tổ (Thiên Hậu) ở đảo Hải Nam, Trung Quốc

71

TRAO ĐỔI

 

ĐẶNG HOÀI GIANG: Nghiên cứu và giảng dạy các vùng văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại: trường hợp vùng văn hóa Tây Nguyên

78

 

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG: Vài nét về nghệ thuật điêu khắc hoành tráng ở Nam Bộ

91

 

 Nội dung đính kèm: