Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 1
Năm xuất bản: 2012
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

LỜI MỞ CỦA TẠP CHÍ VĂN HÓA HỌC

3

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

HOÀNG CHÍ BẢO - Minh triết Hồ Chí Minh

5

KIỀU THU HOẠCH - Từ góc nhìn tứ linh khám phá tâm thức văn hóa rồng của người Việt và người Hán

15

ĐINH XUÂN DŨNG - Về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

27

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

LƯƠNG HỒNG QUANG - Nghiên cứu chính sách - Một khoa học

34

PHAN HỒNG GIANG, BÙI HOÀI SƠN - Thực trạng sinh hoạt văn hóa của người dân - nhìn từ kết quả nghiên cứu định lượng

47

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN CHÍ BỀN, BÙI QUANG THANH - Giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

58

NGUYỄN HỮU THÔNG - "Thủy Long Thần Nữ" - Bà là ai?

66

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

LÊ NGỌC CANH - Những tương đồng và khác biệt giữa múa Khơ Me Nam Bộ với múa Campuchia

74

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

ERIC HOBSBAWN - Sáng tạo ra truyền thống

85

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH - Văn hóa học và nghiên cứu văn hóa

95