Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (9)
Năm xuất bản: 2013
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

BÙI HOÀI SƠN
Bàn về khái niệm tiêu chí lối sống

3

ĐINH VĂN HẠNH
Văn hóa nước nhìn từ hoạt động thương hồ vùng đồng bằng sông Cửu Long

10

NGUYỄN NGỌC THANH - LÊ THÙY DƯƠNG
Truyền thống hiếu học ở một số vùng quê tỉnh Thái Bình

14

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN Lí VĂN HÓA

 

PHAN QUANG ANH
Trò chơi trực tuyến ở Việt Nam - Bước đầu tiếp cận từ góc nhìn quản lý văn hóa

20

TRẦN THỊ THỦY
Về vai trò của cộng đồng và của nhà nước trong việc quản lý di sản văn hóa phi vật thể (Nghiên cứu trường hợp lễ hội đền Bà Chúa Kho)

31

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

ROGER L. JANELLI
Sự kết nối những phạm trù vật thể và phi vật thể trong di sản văn hóa

39

SAMUEL LEE
Hướng tới việc tăng cường tầm nhìn và sức sống của di sản văn hóa phi vật thể

44

ĐOÀN MỸ HƯƠNG
Tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp theo Công ước 2003

50

TRẦN THÚY ANH
Ẩm thực Việt phục vụ du lịch đương đại - một vài kiến giải

60

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

PHẠM QUANG ÁI
Bước đầu tìm hiểu quá trình hình thành hát ví sông La

65

ĐỌC SÁCH

 

NGÔ ĐỨC THỊNH
Về "Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng" của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

81

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

NGUYỄN HỮU GIỚI
Thư viện và Internet Sự khác biệt và giao thoa

85

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH
Lý thuyết công thức truyền miệng

90