Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (10)
Năm xuất bản: 2013
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

CHUYÊN ĐỀ DI SẢN VĂN HÓA THỜI TRẦN Ở HUYỆN HƯNG HÀ TỈNH THÁI BÌNH  

PHẠM MAI HÙNG
Về nhà Trần và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa nhà Trần trên đất Hưng Hà

3

NGUYỄN THANH
Nhận thức về di sản văn hóa thời Trần ở huyện Hưng Hà và tỉnh Thái Bình

9

PHẠM HỒNG TOÀN
Niềm tin của Trần Thủ Độ và cơ may của nước Đại Việt

14

ĐINH KHẮC THUÂN
Long Hưng - Đất phát tích nhà Trần

19

TỪ THỊ LOAN
Di sản văn hóa thời Trần trên đất Hưng Hà - giá trị và việc bảo tồn, phát huy

25

PHẠM QUỐC SỬ
Giá trị đặc biệt của di sản nhà Trần ở Hưng Hà - Thái Bình

33

NGÔ VĂN DOANH
Thái Đường Lăng - Khu di tích lăng mộ đặc biệt

40

VŨ ĐỨC THƠM
Di tích lăng mộ thời Trần ở Thái Đường (Tiến Đức) - Hưng Hà - Thái Bình

43

BÙI QUANG THANH
Hội giao chạ Tam Đường - Vân Đài, một mỹ tục thời Trần cần bảo tồn và phát huy trong xã hội đương đại

49

NGUYỄN HỒNG CHUYÊN
Giá trị của lễ hội đền Trần

56

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

ĐỖ NGỌC ANH
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong xu thế hội nhập quốc tế

67

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

PARK YEON KWAN
Tiếng Việt trở thành một trong các môn thi đại học ở Hàn Quốc

70

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

ĐẶNG THỊ QUỐC ANH ĐÀO - HUỲNH THỊ HẠNH LINH
Hoạt động du lịch và bảo tồn di sản văn hóa (trường hợp nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Đồng Tháp)

75

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

PHẠM DUY KHUÊ
Kịch hình thể ở Việt Nam

83

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

NGUYỄN HUY MỸ
Hát phường vải Trường Lưu

91