Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (24)
Năm xuất bản: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA 

 

NGUYỄN CHÍ BỀN

Sức mạnh nội sinh và yêu cầu hiện đại hóa văn hóa dân tộc thời kỳ mới 

3

LÊ ĐÌNH CÚC

Vấn đề tiếp thu tư tưởng lý luận văn nghệ nước ngoài ở Việt Nam thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975

17

NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG

Những đặc điểm riêng của đời sống văn hóa cơ sở Hà Nội

24

NGUYỄN VĂN TẤN

Vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Tác động của cải cách thể chế đối với phát triển công nghiệp văn hóa Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam

36

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

Về việc đưa Khu Di tích óc Eo - Ba Thê vào Danh sách di sản thế giới

47

PHẠM THU YẾN

Phong tục của người Chăm qua nhóm truyện kể về sự tích

55

NGUYỄN VĂN LƯỢM

Nhận diện giá trị truyền thống trong lễ hội Chôl Chnam Thmây của người Khơ Me Nam Bộ

62

TRẦN VĂN THÀNH

Lễ hội Gò Tháp ở tỉnh Đồng Tháp

67

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

KIỀU THU HOẠCH

Nghiên cứu ca trù - từ góc nhìn văn hóa dân gian (tiếp theo kỳ trước)

72

LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG

Sân khấu với đề tài lịch sử - những điều có thể và không thể!

81

TƯ LIỆU – THÔNG TIN

 

NGUYỄN HỮU MỸ

Mộc bản thư viện Phúc Giang ở Trường Lưu

85

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH

Về khái niệm tâm linh

93

 Nội dung đính kèm: