Văn hóa học và nhân học văn hóa trong môi trường học thuật Anh ngữ: nhìn từ góc độ lịch sử học thuật

Ngày đăng: 28/03/2024 Lượt xem: 42
Mặc định Cỡ chữ

VĂN HÓA HỌC VÀ NHÂN HỌC VĂN HÓA

TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC THUẬT ANH NGỮ:

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LỊCH SỬ HỌC THUẬT

 

                                                                                    GS. TS. ơng Văn Hy

Trường Đại học Toronto (Canada)

                                                                                   

Tóm tắt: Ở Anh quốc, văn hóa học (cultural studies) như là một lãnh vực nghiên cứu và đào tạo liên ngành phát triển đã được nửa thế kỷ trong bối cảnh là nhân học (nhân học xã hội) ở Anh quốc ít quan tâm đến khái niệm văn hóa và ngôn từ/ngôn ngữ. Ở Bắc Mỹ, với vị thế vững chắc của nhân học văn hóa và nhân học ngôn ngữ, cũng như sự phát triển của truyền thông học, nghiên cứu giới và phụ nữ, và nghiên cứu các nhóm dân tộc thiểu số ở Bắc Mỹ, các nhà nghiên cứu trong những ngành này đã từ lâu quan tâm đến tương tác của văn hóa, ngôn từ, truyền thông, và quyền lực. Ở Bắc Mỹ, không có một không gian trống để cho văn hóa học kiểu Anh quốc rộng đường phát triển.

Từ khóa: Văn hóa học, nhân học, môi trường học thuật Anh ngữ.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (18) - 2015

GS. TS. Lương Văn Hy

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học số 2 (18)

Năm phat hanh: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận