Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa

Ngày đăng: 02/04/2024 Lượt xem: 132
Mặc định Cỡ chữ

VĂN HÓA TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

                                    PGS. TS.  Trần Nho Thìn

Trường Đại học Khoa học Xã hội - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: Bàn về bản sắc văn hóa dân tộc cần chú ý bối cảnh toàn cầu hóa. Trong thời đại toàn cầu hóa, sự vận động và phát triển của văn hóa được giới nghiên cứu phân tích theo những hướng lý thuyết khác nhau. Lý thuyết nhất thể hóa văn hóa lấy mô hình Mc Donald để hình dung xu thế vận động đến một kiểu văn hóa duy nhất trên toàn cầu. Lý thuyết đa dạng hóa văn hóa lại cho rằng toàn cầu hóa đã gia tăng ý thức về sự đa dạng văn hóa ở các vùng miền, các xã hội các quốc gia. Lý thuyết về sự lai ghép văn hóa phân tích các phương diện không gian và thời gian của văn hóa, yêu cầu chú ý văn hóa có cả hai phương diện nội sinh và ngoại sinh, không thể ảo tưởng về một bản sắc văn hóa bất biến.  

Từ khóa: Toàn cầu hóa, nhất thể hóa văn hóa, đa dạng hóa văn hóa, lai ghép văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (18) - 2015

 

PGS.TS. Trần Nho Thìn

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học số 2 (18)

Năm phat hanh: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận