An ninh văn hóa - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Ngày đăng: 12/04/2024 Lượt xem: 77
Mặc định Cỡ chữ

AN NINH VĂN HÓA

– MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

                                                            PGS. TS. Vũ Phương Hậu

Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: An ninh văn hóa là một phương diện của an ninh quốc gia. An ninh văn hóa là sự đảm bảo cho việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, ở đó, tiềm năng sáng tạo của con người được giải phóng, quyền tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa được tôn trọng, các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại được gìn giữ, hoàn thiện hệ thống thể chế văn hóa. Bên cạnh đó, an ninh văn hóa còn là việc chống lại những hành vi phản văn hóa, phản giá trị. Ở Việt Nam, vấn đề an ninh văn hóa còn khá mới mẻ. Việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề an ninh văn hóa là một hướng tiếp cận mới, thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi quyền văn hóa. Bài viết tiếp cận vấn đề an ninh văn hóa từ phương diện lý luận, thực tiễn và chính sách, pháp luật, bước đầu khái quát những thành tựu và hạn chế của việc đảm bảo an ninh văn hóa ở nước ta để làm rõ sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề này.

Từ khóa: An ninh văn hóa.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (18) - 2015

 

PGS.TS. Vũ Phương Hậu

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học số 2 (18)

Năm phat hanh: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận