Về xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 13/05/2024 Lượt xem: 24
Mặc định Cỡ chữ

VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

 VIỆT NAM HIỆN NAY

 

TS. Nguyễn Huy Phòng

Viện Văn hóa và phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Chăm lo, xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam luôn là vấn đề trọng tâm trong nhiều văn bản, chỉ thị và chiến lược hành động của Đảng, Nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bàn về nhiều vấn đề hệ trọng liên quan đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vấn đề con người với nhiều luận điểm mới. Tìm hiểu những nội dung cơ bản trong quan điểm, tư tưởng của Đảng về vấn đề con người là yêu cầu cần thiết, từ đó có cơ chế, chính sách cụ thể để phát triển con người một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển bền vững đất nước hiện nay.

 Từ khóa: Con người, Văn kiện Đại hội lần thứ XII.

Nguồn: Tạp chí  Văn hóa học số 3 (25) - 2016

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận