Quan điểm nghiên cứu tiền giấy Việt Nam như một thực thể mỹ thuật

Ngày đăng: 20/05/2024 Lượt xem: 22
Mặc định Cỡ chữ

QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU TIỀN GIẤY VIỆT NAM

NHƯ MỘT THỰC THỂ MỸ THUẬT

                                                                         TS. Hồ Trọng Minh

Tóm tắt: Tiền giấy là sản phẩm thân quen với mọi người Việt Nam. Người ta thường quan tâm tới chức năng tiền tệ của tiền giấy, chứ ít khi nhìn nhận nó như sản phẩm mỹ thuật, mặc dù trong đó có tất cả mọi yếu tố của nghệ thuật đồ họa. Nhằm đưa tới góc nhìn nghệ thuật cho tiền giấy, bài viết này xác định rõ thể loại của nghệ thuật tiền giấy cũng như dấu ấn của thời đại và họa sĩ tới nghệ thuật tiền giấy Việt Nam. 

Từ khóa: Nghệ thuật tiền giấy Việt Nam, đồ họa, cái đẹp, thẩm mỹ, họa sĩ thiết kế.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 5 (27) - 2016

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận