Nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam: thành tựu và những vấn đề đặt ra

Ngày đăng: 21/05/2024 Lượt xem: 30
Mặc định Cỡ chữ

NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM: 

THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

GS.TS. Nguyễn Xuân Kính*

Tóm tắt: Sau khi điểm lại các công trình về lịch sử văn hóa Việt Nam, tác giả nêu nhận xét: Lịch sử văn hóa Việt Nam là lịch sử văn hóa của các cộng đồng người đã phát triển tới tổ chức nhà nước, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay; đã vận động theo nhiều thời kỳ, trong mỗi thời kỳ bao gồm nhiều giai đoạn. Sự quan tâm của các tác giả trong và ngoài nước là không đều đối với các thời kỳ, giai đoạn văn hóa. Các tài liệu viết về văn hóa Việt nhiều hơn so với các tài liệu viết về văn hóa các dân tộc thiểu số. Còn nhiều vấn đề mà ở đó tồn tại các quan niệm khác nhau, dẫn đến các phương án phân kỳ và nội dung nghiên cứu khác nhau. Các quan niệm khác nhau đó thể hiện trong cách hiểu về văn hóa và văn minh, trong việc tính mốc lịch sử văn hóa Việt Nam bắt đầu từ bao giờ, trong việc định danh, tính mốc đối với cùng một thời kỳ, giai đoạn văn hóa.

Từ khóa: Lịch sử văn hóa Việt Nam, thời kỳ, giai đoạn.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 5 (27) - 2016

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận