Tìm hiểu một số vấn đề về lý luận, phê bình mỹ thuật đương đại

Ngày đăng: 22/05/2024 Lượt xem: 28
Mặc định Cỡ chữ

TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH

MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương

Tóm tắt: Nghệ thuật phê bình, phân tích và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với lý luận, có thể nói, nó như một dạng thức liên quan đến các nỗ lực để hiểu một tác phẩm nghệ thuật từ góc độ lý thuyết và thiết lập ý nghĩa của nó. Để có thể xem xét đánh giá và nhận định đúng đắn giá trị của một tác phẩm nghệ thuật, chúng ta sẽ nhận thấy vai trò không thể thiếu của những người làm công tác lý luận và phê bình nghệ thuật nói chung, và mỹ thuật nói riêng. Bài viết dựa trên những tập hợp tư liệu khác nhau để khai thác, tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến thực trạng lý luận, phê bình mỹ thuật đương đại tại hai quốc gia: Anh và Pháp, từ đó cho thấy sự thay đổi cũng như các khó khăn thách thức đang đặt ra đối với người làm nghề lý luận và phê bình mỹ thuật đương đại tại hai quốc gia châu Âu này.

Từ khóa: Lý luận, phê bình mỹ thuật, đương đại, Anh, Pháp.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 5 (27) - 2016

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận