Văn hóa biển Việt Nam, tiếp cận khái niệm từ văn hóa học

Ngày đăng: 04/06/2024 Lượt xem: 69
Mặc định Cỡ chữ

VĂN HÓA BIỂN VIỆT NAM,

TIẾP CẬN KHÁI NIỆM TỪ VĂN HÓA HỌC      

GS.TS. Nguyễn Chí Bền

                                               TS. Võ Thị Hoàng Lan

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

TS. Trần Thị Thủy

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

Tóm tắt: Trên cơ sở trình bày nội hàm của thuật ngữ “văn hóa biển” tới tư cách là một thuật ngữ khoa học, từ góc độ khảo cổ học, dân tộc học, nhân học văn hóa, văn hóa học…, của các nhà nghiên cứu Việt Nam và thế giới, bài viết đưa ra cách tiếp cận khái niệm “văn hóa biển, đảo Việt Nam” từ văn hóa học. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một cách phân chia các loại hình, thành tố của văn hóa biển, đảo Việt Nam dựa vào các hoạt động của chủ thể văn hóa biển.

Từ khóa: Văn hóa biển; văn hóa biển, đảo Việt Nam; văn hóa học; khái niệm.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 3 (31) - 2017

GS. TS. Nguyễn Chí Bền

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận