Đám cưới của người Si La - bàn về bản sắc văn hóa tộc người trong bảo tồn và phát triển bền vững

Ngày đăng: 04/06/2024 Lượt xem: 49
Mặc định Cỡ chữ

ĐÁM CƯỚI CỦA NGƯỜI SI LA - BÀN VỀ BẢN SẮC

 VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TRONG BẢO TỒN VÀ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 TS. Phan Mạnh Dương

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tóm tắt: Từ trước đến nay đã có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về nghi lễ và đám cưới của các dân tộc ít người, nhưng nghiên cứu sự biến đổi của nghi lễ cưới xin đối với việc bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người trong sự phát triển bền vững thì chưa được nhiều người quan tâm đến. Trong bài viết này chúng tôi muốn dựa vào quan điểm học thuật, mang tính lý thuyết về “bản sắc văn hóa”, “giao lưu, tiếp biến văn hóa” và “sáng tạo văn hóa truyền thống” để nghiên cứu, tìm hiểu về sự biến đổi trong nghi lễ đám cưới tác động đến văn hóa của người Si La và có cái nhìn rộng hơn, xuyên suốt hơn về những biến đổi văn hóa nhưng không mất đi của việc thực hành nghi lễ đám cưới trong môi trường xã hội thay đổi hiện nay.

Từ khóa: Đám cưới, người Si La, biến đổi văn hóa, bản sắc văn hóa, phát triển bền vững.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học, số 1 (29) - 2017

TS. Phan Mạnh Dương

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận