Xây dựng kỹ năng và nghiệp vụ du lịch văn hóa tại Việt Nam

Ngày đăng: 03/07/2024 Lượt xem: 52
Mặc định Cỡ chữ

XÂY DỰNG KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH VĂN HÓA

 TẠI VIỆT NAM

PGS.TS. Trần Thúy Anh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: Bài viết nêu ra quan điểm về ảnh hưởng của hằng số văn hóa Việt Nam đến du lịch văn hóa tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị về cách thức xây dựng triển khai các kỹ năng và nghiệp vụ mà hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp cần trau dồi khi tác nghiệp. Hai yếu tố quan trọng cần được xét tới là định hướng phát triển bền vững nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động du lịch văn hóa có thể mang lại, và định hướng toàn cầu hóa nhằm đảm bảo tính hội nhập và quốc tế hóa của hoạt động du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Từ khóa: Du lịch văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ, bền vững, toàn cầu hóa. 

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học, số 3 (31) - 2017

 

 

PGS.TS. Trần Thúy Anh

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận