Văn hóa gia đình: kế thừa và biến đổi các giá trị trong bối cảnh đương đại

Ngày đăng: 10/07/2024 Lượt xem: 37
Mặc định Cỡ chữ

VĂN HÓA GIA ĐÌNH: KẾ THỪA VÀ BIẾN ĐỔI CÁC GIÁ TRỊ

TRONG BỐI CẢNH ĐƯƠNG ĐẠI

GS. TS. Từ Thị Loan

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gia đình Việt Nam đang có những biến động lớn về cấu trúc, quy mô, chức năng, kéo theo sự thay đổi của văn hóa gia đình cùng với những giá trị của nó. Trên cơ sở khảo sát sự biến chuyển của hệ giá trị văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay, bài viết góp bàn về việc kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống; sàng lọc loại bỏ những giá trị lỗi thời; điều chỉnh những giá trị cũ phù hợp, đồng thời hình thành và củng cố những giá trị mới của thời kỳ đương đại.

Từ khóa: Văn hóa gia đình, giá trị, gia đình truyền thống, gia đình hiện đại, bối cảnh đương đại.

Tạp chí Văn hóa học số 4 (32) - 2017

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận