Thương mại hóa trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 13/06/2024 Lượt xem: 58
Mặc định Cỡ chữ

THƯƠNG MẠI HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PGS.TS. Đỗ Thị Quyên

Đại học Văn hóa Hà Nội

Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giống như các ngành kinh tế khác, xuất bản ở Việt Nam là một hoạt động kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, vận hành và tuân thủ các qui luật kinh tế, lấy hiệu quả kinh doanh làm mục tiêu trước mắt nhằm thực hiện tốt mục tiêu chiến lược lâu dài là hiệu quả xã hội. Thương mại hóa trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay là một tất yếu khách quan, một nhân tố mới với nội hàm mang ý nghĩa tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện hoạt động xuất bản, bên cạnh những tiềm ẩn khó lường, tiêu cực của chúng. Nhận diện thương mại hóa trong thực tiễn hoạt động xuất bản, phát huy lợi thế, tính tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của chúng là vấn đề cần thiết có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn hiện nay.

Từ khóa: Thương mại hóa, hoạt động xuất bản, xuất bản phẩm, thị trường.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học, số 1 (29) - 2017

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận