Để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Ngày đăng: 25/03/2024 Lượt xem: 71
Mặc định Cỡ chữ

ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM

PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tóm tắt: Khái niệm các ngành công nghiệp văn hóa (cultural industries) là một khái niệm mới, phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận về vai trò của văn hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện đại. Với một phạm vi rộng từ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật đến các ngành truyền thông và dịch vụ, công nghiệp văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, làm nền tảng của phát triển bền vững, đem lại ưu thế cạnh tranh cho các quốc gia, cũng như phát huy sáng tạo và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Nhằm hướng tới việc thúc đẩy một khuôn khổ chính sách mang tính hỗ trợ, để các ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực chính của tăng trưởng văn hóa, kinh tế, xã hội, bài viết sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề về khái niệm, hiện trạng và giải pháp trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Từ khóa: Các ngành công nghiệp văn hóa, các ngành công nghiệp sáng tạo, các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền, chính sách, thị trường, sản phẩm và dịch vụ văn hóa.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 6 (16) - 2014

PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học số 6 (16)

Năm phat hanh: 2014
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận