Bàn về quản lý di sản văn hóa Nho học ở nước ta hiện nay

Ngày đăng: 29/05/2024 Lượt xem: 53
Mặc định Cỡ chữ

BÀN VỀ QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA NHO HỌC

 Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

Tóm tắt: Trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa Nho học mang những giá trị liên quan đến nền giáo dục của nước nhà trong gần hai thiên niên kỷ, đến đầu thế kỷ XX, khi lối giáo dục theo kiểu phương Tây du nhập vào nước ta, Nho học dần dần bị rơi vào quên lãng. Các di sản văn hóa Nho học cũng bị mai một theo năm tháng. Sau khi đất nước thống nhất, đổi mới mở cửa hội nhập, di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa Nho học nói riêng được quan tâm, bảo vệ, phát huy giá trị. Tuy nhiên do phần lớn các di sản văn hóa liên quan đến Nho học đã bị hủy hoại, mai một nên hoạt động quản lý gặp nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của Nhà nước, cộng đồng và bạn bè quốc tế để di sản văn hóa Nho học ở nước ta được bảo tồn và phát huy giá trị tương xứng với tầm vóc, giá trị của một loại hình di sản văn hóa độc dáo này. Bài viết phân tích sự hình thành, tồn tại và biến động của di sản văn hóa Nho học ở nước ta, đánh giá thực trạng quản lý loại hình di sản văn hóa này thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa Nho học trong thời gian tới.

Từ khóa: Quản lý di sản văn hóa Nho học, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, văn miếu, quốc tử giám, văn chỉ, văn từ, truyền thống hiếu học.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học, số 2 (30) - 2017

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận