Tiêu chí văn hóa ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới có thực sự bền vững

Ngày đăng: 30/05/2024 Lượt xem: 56
Mặc định Cỡ chữ

TIÊU CHÍ VĂN HÓA Ở CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

CÓ THỰC SỰ BỀN VỮNG?

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm

Tóm tắt: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (2010-2020) đã đi được hơn nửa chặng đường, việc thực hiện tiêu chí văn hóa nói riêng và toàn bộ 19 tiêu chí nói chung trong chương trình này đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận song cũng đã xuất hiện nhiều những bất cập ảnh hưởng đến tính bền vững của bộ tiêu chí này. Qua quan sát thực tế ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, bài viết này đề cập đến những thách thức, những hạn chế nảy sinh trong quá trình thực hiện tiêu chí văn hóa, chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng, chi phối và làm gia tăng những thách thức, hạn chế này để từ đó đưa ra những gợi ý về việc làm thế nào để duy trì tính hiệu quả và bền vững cho tiêu chí văn hóa, góp phần vào sự thành công của cả 19 tiêu chí trong Chương trình.

Từ khóa: Tiêu chí văn hóa, nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (30) - 2017

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận