Nâng cấp lễ hội làng Bình Đà: Những đa dạng quyền chủ thể văn hóa

Ngày đăng: 20/06/2024 Lượt xem: 51
Mặc định Cỡ chữ

NÂNG CẤP LỄ HỘI LÀNG BÌNH ĐÀ:

NHỮNG ĐA DẠNG QUYỀN CHỦ THỂ VĂN HÓA

ThS. Trần Văn Hiếu

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tóm tắt: Năm 2014, lễ hội làng Bình Đà đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vinh danh là Di sản phi vật thể quốc gia. Lễ hội làng được tổ chức lớn hơn và thêm nhiều yếu tố mới so với những năm trước đó. Ngoài những giá trị của cộng đồng được tôn trọng và thừa nhận, ở đâu đó, vẫn tồn tại cách nhìn nhận áp đặt, đánh giá thiếu khách quan, không có cơ sở khoa học về nâng cấp lễ hội hiện nay. Bằng phương pháp quan sát tham dự, phỏng vấn sâu, lý thuyết Quyền văn hóa được sử dụng nhằm nghiên cứu quyền văn hóa của người dân-chủ thể văn hóa lễ hội Bình Đà.

Từ khóa: Truyền thống, bảo tồn, nâng cấp lễ hội, quyền văn hóa, chủ thể văn hóa.

Tạp chí Văn hóa học số 1 (29) - 2017

ThS. Trần Văn Hiếu

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận