Bảo tồn sử thi Ê Đê từ góc nhìn nghệ thuật biểu diễn

Ngày đăng: 24/06/2024 Lượt xem: 68
Mặc định Cỡ chữ

BẢO TỒN SỬ THI Ê ĐÊ

TỪ GÓC NHÌN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

PGS.TS. Kiều Trung Sơn

(Viện Nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

Tóm tắt: Sử thi ở Việt Nam thuộc loại Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Xuất phát từ góc tiếp cận nghệ thuật biểu diễn, qua trường hợp nghệ thuật diễn xướng sử thi Ê Đê, chúng tôi tin rằng việc thể hiện sử thi trong đời sống là một dạng nghệ thuật biểu diễn dân gian truyền khẩu, Nghệ thuật này cần được bảo tồn trong bối cảnh và phương thức trao truyền vốn có của nó; tức là hát kể sử thi cần được thực hành thường xuyên, trong cộng đồng dân tộc chủ thể sử thi.

Từ khóa: Diễn xướng sử thi Ê Đê, nghệ thuật biểu diễn dân gian, giải pháp bảo tồn.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 1 (29) - 2017

 

PGS.TS. Kiều Trung Sơn

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận