Tính cộng đồng của làng - xã Bắc Bộ và phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay

Ngày đăng: 22/05/2024 Lượt xem: 42
Mặc định Cỡ chữ

TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA LÀNG-XÃ BẮC BỘ

VÀ PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HIỆN NAY 

Nguyễn Lâm Tuấn Anh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tóm tắt: Cộng đồng làng - xã là một vấn đề đã được quan tâm trong các nghiên cứu đi trước, tuy nhiên chủ đề này cho đến hiện tại vẫn còn những vấn đề cần phải được tiếp tục đào sâu nghiên cứu. Tính cố kết của cộng đồng làng xã truyền thống có ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam từ truyền thống cho đến hiện tại. Bài viết này bàn luận, đề cập đến sự ảnh hưởng tính cố kết của cộng đồng làng - xã truyền thống Bắc Bộ đến phong trào xây dựng nông thôn mới đang diễn ra hiện nay.

Từ khóa: Làng xã, cộng đồng, nông thôn mới, Bắc Bộ.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 6 (28) - 2016

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận