Tính thiêng và tính tục trong nghệ thuật ca - múa nhạc Chăm truyền thống

Ngày đăng: 03/07/2024 Lượt xem: 47
Mặc định Cỡ chữ

TÍNH THIÊNG VÀ TÍNH TỤC TRONG

NGHỆ THUẬT CA - MÚA NHẠC CHĂM TRUYỀN THỐNG

Đổng Thành Danh

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận

Tóm tắt: Nghệ thuật ca - múa nhạc truyền thống Chăm luôn luôn được phân tách ra thành hai phần rõ rệt về nội dung, chức năng của nó, một là nghệ thuật phục vụ nhu cầu tâm linh, hai là nghệ thuật phục vụ giải trí đời thường. Do không nắm vững được tính chất này, trong quá trình bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca - múa nhạc Chăm, chúng ta đã vô tình làm sai lệch các giá trị văn hóa Chăm, tạo ra những biểu hiện đi ngược lại tư duy, tình cảm và nhận thức văn hóa của chủ thể nền văn hóa Chăm. Chính vì vậy, mục đích của bài viết này là nhằm phân định rạch ròi giữa tính thiêng và tính tục trong nghệ thuật ca - múa nhạc Chăm truyền thống.

Từ khóa: Nghệ thuật, ca nhạc, múa, người Chăm.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 1 (29) - 2017

 

Đổng Thành Danh

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận