Sức mạnh nội sinh và yêu cầu hiện đại hóa văn hóa dân tộc thời kỳ mới

Ngày đăng: 07/05/2024 Lượt xem: 29
Mặc định Cỡ chữ

SỨC MẠNH NỘI SINH VÀ YÊU CẦU HIỆN ĐẠI HÓA

VĂN HÓA DÂN TỘC THỜI KỲ MỚI

GS.TS. Nguyễn Chí Bền

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến quan hệ giữa sức mạnh nội sinh và sức mạnh ngoại sinh với yêu cầu hiện đại hóa văn hóa dân tộc. Từ quan niệm về sức mạnh nội sinh, nhân tố đảm bảo cho sức mạnh nội sinh đến quan niệm về hiện đại hóa văn hóa dân tộc, bài viết nhìn nhận quá trình hiện đại hóa văn hóa dân tộc trong lịch sử văn hóa Việt Nam, nội dung của sự nghiệp hiện đại hóa văn hóa Việt Nam.

Từ khóa: Sức mạnh nội sinh, sức mạnh ngoại sinh, hiện đại hóa, hiện đại hóa văn hóa, giao lưu và tiếp biến văn hóa, truyền thống văn hóa.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (24) - 2016

 

GS. TS. Nguyễn Chí Bền

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận