Tác động của cải cách thể chế đối với phát triển công nghiệp văn hóa Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Ngày đăng: 10/05/2024 Lượt xem: 35
Mặc định Cỡ chữ

TÁC ĐỘNG CỦA CẢI CÁCH THỂ CHẾ ĐỐI VỚI

 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA TRUNG QUỐC

VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương 

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tóm tắt: Tiến hành cải cách thể chế văn hóa gắn liền với công cuộc cải cách mở cửa lấy kinh tế làm trọng tâm là một lựa chọn có ý nghĩa quyết định giúp Trung Quốc mở ra một thời kỳ mới đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Nhìn lại quá trình cải cách thể chế và tác động của nó đối với những thay đổi mạnh mẽ của các ngành nghề sản xuất, dịch vụ văn hóa Trung Quốc sẽ là cách tiếp cận mang đến ít nhiều những gợi mở đối với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa.

Từ khóa: Thể chế, cải cách thể chế, văn hóa, công nghiệp văn hóa, Trung Quốc, Việt Nam.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (24) - 2016

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận